Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2009

Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΓΙΧΙΑΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ
Η πόλις Αγχίασμος ή Ογχησμός έκειτο εν τη αρχαία Χαονία, πλησίον του σημερινού λιμένος των Αγίων Σαράντα. Ήκμασε και κατά τους Ρωμαϊκους χρόνους, ως μαρτυρούν τα πλησίον του λιμένος των Αγίων Σαράντα σωζόμενα ερείπια, και κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνας, εφ’ όσον ετιμήθη δι’ επισκοπικού θρόνου. Εν τω Συνεκδήμω του Ιεροκλέους αναφέρεται ως μία των πόλεων, αίτινες απετέλουν την επαρχίαν της Παλαιάς Ηπείρω. Κατεστράφη τω 552 κατά την επιδρομήν των Γότθων του Τωτίλα.
Πότε η πόλις Αγχίασμος ετιμήθη δι’ επισκοπικής έδρας δεν γνωρίζομεν, είναι δε βέβαιον ότι το έτος 451 λαμβάνει μέρος ο Επίσκοπος αυτής Κλαύδιος ή Κλαδαίος εις την Δ΄ εν Χαλκηδόνι Οικουμενικήν Σύνοδον (451 μ.Χ.). Εις το Τακτικόν του υπ’ αριθμ. 1555Α Παρισινού κώδικος, έκδοσις Γερ. Κονιδάρη, ήτο τρίτη εκ των έξ Επισκοπών της Μητροπόλεως Νικοπόλεως εν τη Παλαιά Ηπείρω. Μετά την καταστροφήν της πόλεως υπό των Γότθων πιστεύεται ότι η Επισκοπή αύτη ή εξέλιπεν ή μετέφερε την έδραν εις Χειμάρραν, της οποίας ο τίτλος επεκράτησε τα ερείπια εν τη παραλία, ετιμάτο κατά τον Ν. Μυστακίδην επ’ ονόματι του Ευαγγελισμού.
Επίσκοποι
Γνωστοί Επίσκοποι της Επισκοπής Αγχιάσμου είναι: 1) Ο Κλαύδιος ή Κλαδαίος, όστις υπέγραψεν επιστολήν Συνόδου της Παλαιάς Ηπείρου προς τον Επίσκοπον Ρώμης Λεόντα (440-461) και έλαβε μέρος εις την Δ΄ Οικουμενικήν Σύνοδον (451), και 2) ο Χριστόδωρος ή Χριστοφόρος, υπογράψας επιστολήν Συνόδου της Παλαιάς Ηπείρου προς τον Πάπαν Ορμίσδαν (514-523).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου