Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2009

Η πρό του Χριστιανισμού θρησκεία εν Β. Ηπείρω


Προ της εμφανίσεως του χριστιανισμού στην Β. Ηπείρω ελατρεύοντο σ’ αυτή οι Θεοί των αρχαίων Ελλήνων, ο Ζεύς, η Αθηνά, η Αφροδίτη κ.ά., ως τούτο μανθάνομεν εκ των εν τη περιοχή ταύτη ευρεθέντων και διασωθέντων επιγραφών, αγαλμάτων και αναγλύφων.
Ούτως εν τω ορμίσκω του Αυλώνος ευρέθη μικρόν ιερόν αφιερωμένον εις την θεάν Αφροδίτην, εντός δε του ιερού επί βράχου ανάγλυφον σχετικόν με την λατρείαν της Αφροδίτης.
Μεταξύ του χωρίου Νιβίτσης και της ιεράς μονής Κοκαμιάς ανεκαλύφθη επιγραφή επί αυτοφυούς βράχου, ένθα δια μεγάλων γραμμάτων υπάρχει το όνομα του Θεού Τέρμονος, όστις επιστεύετο ότι προσωποποιείται εν τω βράχω εκείνω.


Εις το Βουρθωτόν ευρέθησαν αγαλμάτιον της Αφροδίτης, εξαιρετικής τέχνης, και ιερόν του Ασκληπιού.


Εις την κοιλάδα του Άνω Δεβόλη (Άψου) της Κορυτσάς ευρέθη ανάγλυφον, εικονίζον την Αρτεμιν, η οποία ευσταλής τρέχει, ως δια μέσου των δασών, ακολουθουμένη από τον κύνα και το ιερόν αυτής ζώον, την έλαφον.
Εις την ακρόπολιν του Τεπελενίου ευρέθη ενεπίγραφος στήλη προς τιμήν το Ποσειδώνος, μαρτυρούσα την ύπαρξιν ναού αυτού ή άλλου τινός Θεού.
Τέλος δε κατά τας ανασκαφάς εις Γέρμαν, ΝΔ της Σαρακινίστης, ευρέθησαν χάλκινα νομίσματα, φέροντα επί της προσόψεως κεφαλήν του Διός, της Αρτέμιδος και της Διώνης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου