Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2009

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Η Επισκοπή αύτη συνεστήθη την 30 Μαρτίου 1937 υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκ τμήματος της Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, όπερ απετέλεσεν αυτοτελή εκκλησιαστικήν περιφέρειαν. Ο Πατριαρχικός και Συνοδικός Τόμος ιδρύσεως της εν λόγω Επισκοπής έχει ούτω:
† Βενιαμίν ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης.
Αξιόχρεος περί πάντων εν τη των εκκλησιαστικών πραγμάτων διακυβερνήσει και διεξαγωγή η Εκκλησία μεριμνώσα και το προσήκον προνοούσα, έθος κανονικόν έκπαλαι κέκτηται την των επαρχιών σύστασιν και υπόστασιν προς τας των καιρών ανάγκας προσαρμόζειν εις εύρυθμον εκάστοτε και λυσιτελή των επί μέρους τε και του όλου παράστασιν και κυβέρνησιν.
Επειδή τοίνυν, σκέψεως νυν γενομένης συνοδικώς και περί του τμήματος εκείνου της αγιωτάτης Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Αργυροκάστρου, όπερ, μετά την ανακήρυξιν εν τοις τελευταίοις χρόνοις της ανεξαρτησίας του Βασιλείου της Αλβανίας συμπεριείληπτε εν τη περιοχή αυτού, εκρίθη μάλλον πρόσφορον και ανάλογον προς την ενεστώσαν κατάστασιν και τας ανάγκας του ειρημένου τμήματος, αποσπάσαι τούτο από του λοιπού μέρους της διαληφθείσης θεοσώστου επαρχίας και εις ιδίαν τιμήσαι και αναδείξαι αυτοτελή εκκλησιαστικήν περιφέρειαν, υπό την άμεσον μεν σήμερον τελούσαν εξάρτησιν και υποταγήν του καθ’ ημάς αγιωτάτου Αποστολικού και Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου, μέλλουσαν δε αποτελέσαι και ταύτην μέρος της συγκροηθεισομένης Αυτοκεφάλου εν Αλβανία Ορθοδόξου Εκκλησίας, η Μετριότης ημών μετά των περί ημάς Ιερωτάτων Μητροπολιτών και υπερτίμων, των εν αγίω Πνεύματι αγαπητών ημίν αδελφών και συλλειτουργών, κρίνοντες απεφασίσαμεν και ωρίσαμεν συνοδικώς όπως το εν τω θεοφρουρήτω βασιλείω της Αλβανίας ευρεθέν τμήμα της αγιωτάτης Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Αργυροκάστρου, υπάρχη από του νυν και το εξής αυτοτελής εκκλησιαστική περιφέρεια υπό την τιμήν και αξίαν Επισκοπής και την ονομασίαν «Ιερά Επισκοπή Αργυροκάστρου», ο δε εν αυτή διά κανονικών ψήφων αποκαθιστάμενος αρχιερεύς ή και λέγηται «Ιερώτατος Επίσκοπος Αργυροκάστρου», κεκτημένος πάντα τα εν τοις επαρχίας διοικούσιν αρχιερεύσι προσιδιάζοντα δικαιώματα.
Εφ’ ώ εις δήλωσιν και βεβαίωσιν και εις μόνιμον παράστασιν των ούτως εκκλησιαστικώς κριθέντων και ορισθέντων εγένετο και ο παρών ημέτερος Πατριαρχικός και Συνοδικός Τόμος, καταστρωθείς και υπογραφείς εν τώδε τω Κώδικι της καθ’ ημάς Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησιας.
Εν έτει σωτηρίω …….. κατά μήνα Μάρτιον (λ΄)
Έπονται υπογραφαί, ήτοι του Πατριάρχου και 11 Συνοδικών Αρχιερέων.


Επίσκοποι Επισκοπής Αργυροκάστρου
1. Παντελεήμων Κοτόκος (1937-1941). Εγεννήθη εν Κορυτσά τω 1890. απεφοίτησε της Θεολογικής Σχολής Χάλκης και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησεν ως καθηγητής και ιεροκήρυξ εν Κορυτσά, ένθα εδιώχθη επανειλημμένως δια τε την θρησκευτικήν και εθνικήν του δράσιν και δια την μη αναγνώρισιν της πραξικοπηματικής και αντικανονικής ανακηρύξεως της Ορθοδόξου εν Αλβανία Εκκλησίας ως Αυτοκεφάλου. Τω 1937 εξελέγη Επίσκοπος της νεοσυσταθείσης Επισκοπής Αργυροκάστρου. Άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του, προέβη εις την ανασυγκρότησιν της επαρχίας του δια της διασφαλίσεως της τεραστίας μοναστηριακής περιουσίας, δια της τοποθετήσεως εκπαιδευτικών και κληρικών εις επικαίρους θέσεις της υπαίθρου και της καταπολεμήσεως της ετεροδόξου και αιρετικής προπαγάνδας. Ιδία ηγωνίσθη κατά την περίοδον της Ιταλοκρατίας προς ματαίωσιν του προσηλυτισμού του πληθυσμού της Β. Ηπείρου εις τον Ουντιτισμόν. Μετά της εισβολήν των Γερμανών εις την Ελλάδα (Απρίλιος 1941), ευρισκόμενος εν Ιωαννίνοις, δεν ηδυνήθη να επιστρέψη εις την θέσιν του και έκτοτε η Επισκοπή Αργυροκάστρου παρέμεινεν εκκλησιαστικώς ακέφαλος, διοικουμένη υπό τινος πρεσβυτέρου Παπαγιάννη και του γραμματέως αυτής Ιωάννου Ντάντου. Μετά την απελευθέρωσιν της ελλάδος υπό των Γερμανών ηγήθη δύο εθνικών αποστολών εις Ευρώπην και Αμερικήν προς διαφώτισιν της παγκοσμίου κοινής γνώμης επί του Βορειοηπειρωτικού ζητήματος. Οι λόγοι και τα άρθρα, αι ομιλίαι και αι διαλέξεις του εν Ευρώπη, εν Αμερική και εν Ελλάδι υπήρξαν αληθώς φλογερά απελευθερωτικά κηρύγματα. Παρέμεινεν εν Ελλάδι από της Γερμανικής εισβολής, ένθα ως πρόεδρος της κεντρικής επιτροπής του Βορειοηπειρωτικού Αγώνος και πλείστων συλλόγων, ηγωνίσθη σθεναρώς δια την απελευθέρωσιν της αλυτρώτου Β. Ηπείρου και της ενώσεως αυτής μετά της Μητρός Ελλάδος. Απεδήμησεν εις Κύριον τη 24 Μαΐου 1969.
Ο Μητροπολίτης Αργυροκάστρου Παντελεήμων υπήρξεν εμπνευσμένος ιεράρχης και είς των γενναίων αγωνιστών και προμάχων της ελευθερίας του βορειοηπειρωτικού λαού.
2. Δαμιανός (1950)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου